Choco Kebab Cafe

228, Triq Sant Antnin Bugibba

11:00 – 21:30