Pinoy Street Food

St Anthony Street, Marsaskala

12:00 – 15:00 19:00 – 23:00