Pit Master Authentic Smokehouse

177 Naxxar Road

18:00 – 23:00